Όροι και Προϋποθέσεις Giveaway Apple Airpods

Όροι & Προϋποθέσεις Giveaway
,

 • Για τους σκοπούς αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, ο "Διαφημιστής" αναφέρεται στην CP ROSSO BIANCO JEWELLERY LTD της οποίας ο χειρισμός Instagram είναι @biancorossowatches. Το "Βραβείο" αναφέρεται σε ένα ζευγάρι Apple Airpods Pro.

 • Με τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Όλες οι συμμετοχές πρέπει να ληφθούν έως τις 21:00 GMT+2 στις 30 Νοεμβρίου. Ένας (1) νικητής παγκοσμίως θα επιλεγεί τυχαία από τον Διοργανωτή την 1η Δεκεμβρίου και ο νικητής θα ειδοποιηθεί την ή μετά από αυτήν την ημερομηνία .

 • Οι διαγωνισμοί Promotors με είσοδο μέσω αγοράς με χρήση του εκπτωτικού κωδικού "AIRPODS" είναι ανοιχτοί για πελάτες παγκοσμίως. Ένας (1) νικητής θα επιλεγεί τυχαία από όλους τους συμμετέχοντες και σε όλες τις πλατφόρμες.

 • Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι άνω των 18 ετών κατά την ημερομηνία συμμετοχής τους.

 • Οι υπάλληλοι του The Promoter δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

 • Το Instagram ή το Facebook δεν συνδέονται με κανέναν τρόπο ή εμπλέκονται στον διαγωνισμό.

 • Θα γίνει δεκτή μόνο μία συμμετοχή ανά άτομο ανά διαγωνισμό.

 • Κάθε συμμετέχων θα συμμετέχει στον διαγωνισμό αγοράζοντας οποιοδήποτε προϊόν χρησιμοποιώντας τον κωδικό προϊόντος "AIRPODS"

 • Το Βραβείο θα απονεμηθεί σε έναν τυχαία επιλεγμένο νικητή που έχει αγοράσει οποιοδήποτε προϊόν, χρησιμοποιώντας μια γεννήτρια τυχαίων αριθμών . Ο Διοργανωτής δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνος εάν το ονομαζόμενο έπαθλο καταστεί μη διαθέσιμο ή δεν μπορεί να εκπληρωθεί.

 • Ο Διοργανωτής δεν θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε αποτυχία παραλαβής συμμετοχών. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καταχωρήσεις που έχουν χαθεί, καθυστερήσει, δυσανάγνωστες, κατεστραμμένες, κατεστραμμένες, ελλιπείς ή άλλως άκυρες.

 • Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η ευθύνη του Διοργανωτή σύμφωνα ή σε σχέση με τον διαγωνισμό ή αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις περιορίζεται στην τιμή κόστους του εν λόγω Βραβείου.

 • Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη σύμφωνα με ή σε σχέση με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, τον διαγωνισμό ή οποιοδήποτε έπαθλο για οποιοδήποτε έμμεσο, ειδικό ή αποθετικό κόστος, έξοδο, απώλεια ή ζημία που υποστεί ένας συμμετέχων, ακόμη και αν το κόστος, η δαπάνη, η απώλεια ή η ζημιά ήταν εύλογα προβλέψιμη ή θα μπορούσε εύλογα να είχε προβλεφθεί από τον συμμετέχοντα και τον διοργανωτή και είτε προέκυψε από παραβίαση της σύμβασης, αδικοπραξία, αμέλεια, παράβαση του νόμιμου καθήκοντος ή άλλο.

 • Τα έπαθλα είναι αδιαπραγμάτευτα, δεν μεταβιβάζονται και δεν επιστρέφονται. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση σε μετρητά. Σε περίπτωση που ένα Έπαθλο δεν είναι διαθέσιμο για οποιονδήποτε λόγο, ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει αυτό το έπαθλο με ένα έπαθλο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.

 • Το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός τηλεφώνου του νικητή πρέπει να παρασχεθούν στον Διοργανωτή εάν ζητηθεί και θα κοινοποιηθούν για να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση του Βραβείου.​

 • Σε περίπτωση απρόβλεπτων περιστάσεων πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχο του Διοργανωτή, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει, να τερματίσει, να τροποποιήσει ή να αναστείλει τον διαγωνισμό ή αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, είτε εν όλω είτε εν μέρει, με ή χωρίς προειδοποίηση.

 • Η απόφαση του Διοργανωτή είναι οριστική. Δεν θα γίνει καμία αλληλογραφία.

 • Το όνομα του νικητή και το όνομα χρήστη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να αναρτηθούν στα προφίλ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του The Promotor μετά την επιλογή του νικητή.